Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach współpracy oferujemy:

  • określenie predyspozycji zawodowych
  • rozpoznanie potencjału zawodowego i osobistego
  • opracowanie indywidualnych opinii
  • promocja potencjału zatrudnionego
  • opracowanie Indywidualnych Planów Działań zawierających główne cele zawodowe, cele rozwojowe oraz alternatywy działania prowadzone do osiągnięcia ww. celów
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego
  • odkrycie mocnych stron
  • przygotowanie do nowego zawodu