Zapoznaj się z naszą ofertą:

 • Doradztwo zawodowe – proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu
  lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę
  zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
 • Konsultacje edukacyjne z orientacji zawodowej – konsultacje dla uczniów prowadzone przez doradców zawodowych dostosowane do potrzeb młodzieży.
 • Usługi brokera edukacyjnego – pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym. Wyszukuje i selekcjonuje oferty szkoleniowe, diagnozuje potrzeby i doradza klientom, planuje ścieżki kariery współpracując z doradcą zawodowym.

W ramach współpracy oferujemy:

 • Określenie predyspozycji zawodowych
 • Rozpoznanie potencjału zawodowego i osobistego
 • Opracowanie indywidualnych opinii
 • Promocja potencjał zatrudnionego
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działań (IPD) zawierających główne cele zawodowe, cele rozwojowe oraz alternatywy działania prowadzone do osiągnięcia ww. celów
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego
 • Odkrycie mocnych stron
 • Przygotowanie do nowego zawodu